fbpx
 

Regulamin

REGULAMIN OBOZU

 1. Obóż rozpoczyna się od momentu przybycia do Domu Wypoczynkowego w Zębie, w którym odbywać się ma dana edycja obozu.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje każdego uczestnika Obozu od momentu rozpoczęcia się obozu, aż do jego zakończenia.
 3. Każdy uczestnik Obozu zobowiązuje się przestrzegać postanowienia niniejszego Regulaminu oraz innych dokumentów i zarządzeń wydanych przez Organizatora, jak również postanowień regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących w miejscach, w których uczestnik będzie przebywał w trakcie Obozu. Każdy uczestnik Obozu zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania postanowień Regulaminu Pensjonatu “Zbójnik” w Zębie.
 4. Każdy uczestnik Obozu zobowiązuje się podporządkowywać i wykonywać polecenia opiekunów, trenerów i kierownika Obozu.
 5. Wszelkie problemy lub prośby wynikłe w trakcie trwania obozu, każdy uczestnik bezzwłocznie zgłasza Kierownikowi Obozu.
 6. Podczas obozu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, zażywania środków psychoaktywnych oraz palenia papierosów. W przypadku złamania tego zakazu uczestnik obozu może zostać wydalony z obozu na koszt rodziców / opiekunów prawnych.
 7. W przypadku nieprzestrzegania obowiązującego Regulaminu oraz innych przepisów porządkowych, a także w przypadku nagannego zachowania uczestnik obozu może zostać dyscyplinarnie wydalony z obozu na koszt rodziców/prawnych opiekunów. W takim przypadku opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
 8. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 7.00. W tym czasie uczestnicy obozu mają obowiązek pozostawać w swoich pokojach.
 9. Obowiązuje zakaz samodzielnego oddalania się z Pensjonatu lub od grupy.
 10. Za szkody wyrządzone przez uczestników obozu będą odpowiadać materialnie ich rodzice/prawni opiekunowie.
 11. W innych sprawach, które wynikną w trakcie trwania obozu, a nie są uregulowane niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Kierownik Obozu.
 12. Udział w zajęciach objętych programem Obozu jest obowiązkowy.
 13. Uczestnik Obozu jest zobowiązany do utrzymywania porządku i ładu w pokojach, pomieszczeniach sanitarnych, jadalniach i innych pomieszczeniach w Pensjonacie i na przyległym terenie oraz do dbałości o powierzone lub udostępnione mienie i wyposażenie we wszystkich miejscach prowadzenia zajęć, spożywania posiłków i spędzania czasu wolnego oraz wszelkich innych miejscach, w których Uczestnik będzie przebywał w trakcie trwania Obozu, a także podczas transportu na Obóz i z Obozu.
 14. Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i innych Uczestników. Uczestnik jest także zobowiązany do natychmiastowego informowania kadry lub osób pełnoletnich o dostrzeżonych zagrożeniach dla życia lub zdrowia swojego lub jakichkolwiek innych osób, a także zwierząt i zagrożeniach dla środowiska naturalnego.

 

REGULAMIN SERWISU I REZERWACJI

 1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z Serwisu, służy on jako pomoc dla Użytkowników Serwisu, ma być ułatwieniem w posługiwaniu się i korzystaniu z narzędzi Serwisu. Treści Serwisu mają charakter informacyjny oraz użytkowy
 2. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki Użytkownika Serwisu, a także prawa, obowiązki i zobowiązania Administratora Serwisu oraz innych podmiotów, które za pomocą Serwisu udostępniają Użytkownikom Serwisu swoje usługi lub produkty.
 3. Każda osoba z momentem rozpoczęcia korzystania z Serwisu, zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i do przestrzegania jego postanowień. Dokonanie wstępnej rezerwacji jest możliwe wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie z Serwisu, w szczególności zapoznanie się z ofertą w Serwisie nie wymaga wypełniania jakichkolwiek formularzy ani podawania danych osobowych Użytkownika. Podanie danych osobowych niezbędne jest dopiero na etapie dokonywania Rezerwacji.
 5. Ceny prezentowane w Serwisie mogą ulec zmianie przy każdorazowej aktualizacji Serwisu.
 6. Korzystanie z Serwisu w celu dokonania Rezerwacji wymaga: (1) zastosowania odpowiednich urządzeń umożliwiających łączność z Internetem (takich jak np. komputer, tablet, telefon) oraz odpowiedniej przeglądarki internetowej.
 7. Podczas dokonywania Rezerwacji Użytkownik zobowiązany jest podać poprawne dane uczestnika. Na wskazany adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie dokonanej Rezerwacji wraz z podanym numerem rachunku bankowego, na jaki należy wpłacić cenę/zaliczkę bezzwrotną w wysokości do 30%. Po uiszczeniu zaliczki bezzwrotnej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail i zaksięgowaniu jej na rachunku bankowym, miejsce zostaje ostatecznie zarezerwowane i potwierdzone dla danego uczestnika obozu. Rezygnacja z zarezerwowanego miejsca na obozie wiąże się z utratą zaliczki, jeśli zostało więcej niż 60 dni kalendarzowych do rozpoczęcia obozu lub z poniesiem 100% kosztów obozu przez uczestnika, jeśli rezygnacja jest dokonana na 60 lub mniej dni kalendarzowych przed rozpoczęciem wyjazdu. Rezygnacji należy dokonać drogą mailową.
 8. Organizator ma prawo do zmiany lub wycofania osób będących w Kadrze obozu, zarówno kierownika, opiekunów, jak i trenerów prowadzących zajęcia. Zmiany te mogą mieć miejsce zarówno przed, jak i w trakcie obozu. Uczestnik nie ma prawa do roszczeń względem organizatora wynikających ze zmian kadrowych, czy zmian planu zajęć. Zmiany w kadrach lub planie obozu nie stanowią podstaw do bezkosztowej anulacji rezerwacji lub do zwrotu kosztów.
 9. Organizator ma prawo do odwołania obozu do 3 dni przed planowanym wyjazdem w wyjątkowych sytuacjach np. z powodu braku odpowiedniej ilości uczestników do wyjazdu (minimum 30 osób) lub z powodu działania siły wyższej (np. choroby organizatora, kierownika, braków kadrowych, covid, itp.). W takiej sytuacji cała wpłacona kwota jest zwracana na konto uczestnika.
 10. Dalsze informacje dotyczące szkolenia Broadway Camp będą dostarczane drogą mailową lub/i drogą telefoniczną.