fbpx
 

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności – klauzula RODO

 

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 
1. Administratorem danych osobowych jest Agencją Kreatywna Przemysław Ruta Communication z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Modrzejowskiej 20.
 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem poprzez e-mail: kontakt@broadwaycamp.pl
 
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
 
4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do obozu Broadway Camp;
 
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;
 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 
7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
 
11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
 
12. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne;